Privacy policy

PRIVACY POLICY OF THE WEBSITE

We are a company in which the transparency of information is essential to establish a relationship of trust with the people who make up our project and with our suppliers and customers, being the protection of the personal data of the people who rely on us of vital importance, so we want through this privacy policy to inform you of how to collect, and how we handle or use such data.

En aquesta política de privadesa s’estableixen les bases sobre les quals l’empresa, tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web.

Aquesta política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a l’empresa, la qual serà responsable de les seves dades (Responsable del Tractament de les Dades), i a través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on es recullin dades de caràcter personal (nom, email, etc.).

WHAT WE PROMISE

 • To respect the privacy of our users and to process the personal data with the consent of the same.
 • A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol·licitat, i tractar-los de forma segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar l’accés no autoritzat i l’ús indegut dels mateixos.
 • Not to use the personal data for the purposes for which we have not previously obtained the consent.
 • Do not give personal data to third parties nor share them.
 • To retain the personal data for the time strictly necessary for the specific purpose for which they have been provided.

 

WHO IS RESPONSIBLE FOR S US PERSONAL DATA

Nom de l’empresa

NEBARI ESTUDI, SL

VAT number

B66700832

Postal address

STREET CONSTITUCIO, 79 LOCAL 2, 08014, BARCELONA

 

WHAT IS A PERSONAL DATA AND THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Una dada personal és tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se directa o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un nombre d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona. 

Així mateix, el tractament de dades personals implica qualsevol operació o conjunt d’operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, acaro o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

 

WHAT ARE THE TREATMENTS WE CARRY OUT ON THEIR PERSONAL DATA AND FOR WHAT PURPOSES

 • Sol·licitud d’informació per part de l’usuari

Gestionar la sol·licitud d’informació remesa per part de l’usuari a través del formulari de contacte i/o l’adreça de correu electrònic, correu postal i/o número de telèfon facilitat a través del lloc web. 


 • Subscription to newsletter

Gestionar la subscripció a l’enviament de newsletter 


 • Treballar amb nosaltres mitjançant l’enviament del currículum

Management of CV received via the form available on the website. As well as the videos in the presentation attached to the application. 


 • Alta i accés al perfil d’usuari

Gestió de l’alta i de l’accés al portal d’usuari mitjançant el corresponent compte d’usuari i contrasenya. 


 • Management of comments in the blog.

Gestionar l’enviament i recepció dels comentaris que l’usuari hagi publicat en el blog.

 

WHAT PERSONAL DATA GRASP

Through our website we may collect personal data for various purposes:

 • Sol·licitud d’informació per part de l’usuari

Captarem your name, email address, phone number, as well as the personal data that we have provided on the occasion of the query posed.


 • Subscription to newsletter

Captaremos su dirección de correo electrónico.


 • Treballa amb nosaltres mitjançant l’enviament de currículum 

Captarem your first and last name, email address, phone number, work experience and academic, as well as any other additional information you have included on your CV. Also, captarem your image using the video presentation that we have provided. 


 • Alta i accés al perfil d’usuari

Adreça de correu electrònic  i contrasenya, així com qualsevol altra dada que s’hagi facilitat amb la finalitat de crear el compte o perfil.


 • Management of comments in the blog.

Qualsevol dada que s’hagi facilitat en publicar el corresponent comentari. 

 

Depenent de la finalitat per la qual s’aporten les dades, seran requerides les dades estrictament necessàries. 

És important que l’usuari sigui conscient de les dades que aporta i la finalitat per la qual ho fa perquè al moment que les facilita, està acceptant que recopilem, emmagatzemem i utilitzem aquestes dades per a la finalitat requerida, podent a qualsevol moment retirar el consentiment prestat pels llits oportuns sent el consentiment de l’interessat la base legal i legitimació per al tractament de les seves dades personals.

WHAT IS THE LEGITIMATION FOR The PROCESSING OF PERSONAL DATA

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, necessitem una base de legitimació per al tractament de les seves dades personals. La base de legitimació és el seu consentiment. 

WHAT RIGHTS ABOUT THE PERSONAL DATA PROVIDED

As a user, you can exercise the following rights: 

 • Dret d’accés: Té dret a obtenir per part de l’empresa confirmació de si s’estan tractant o no les seves dades personals que, i si escau, quines dades tracta.
 • Right to rectification: Té dret a obtenir per part de NEBARI ESTUDI, SL., la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. En la sol·licitud de rectificació haurà d’indicar les dades que desitja que es modifiquin.
 • Dret d’oposició: Té dret a oposar-se a qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès legítim de l’empresa. En aquest cas, l’empresa deixarà de tractar les dades personals, tret que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament  que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Right of suppression: Has the right to get to the part of NEBARI ESTUDI, SL. the deletion of the personal data that we concerneixin.
 • The right to the portability of the data: Té dret al fet que l’empresa transfereixi les seves dades personals a un altre responsable del tractament. Solament és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.
 • Right to limitation of processing: Té dret a sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les seves dades quan: impugni l’exactitud de les dades, mentre NEBARI ESTUDI, SL. verifica aquesta exactitud; hagi exercit el dret d’oposició al tractament de les seves dades, mentre que es verifica si els motius legítims de NEBARI ESTUDI, SL. prevalen sobre els seus com interessat.

En qualsevol moment, podrà exercitar aquests Drets, mitjançant un escrit i acreditant la seva personalitat dirigit al responsable del tractament a l’adreça assenyalada anteriorment, o a través de l’adreça de correu electrònic: [email protected].

A més, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.

SECURITY AND STORAGE OF DATA

We will keep the data for the time strictly necessary for the provision of the service requested and as long as the owner does not request its elimination, adopting the appropriate measures of a technical and organizational against the unauthorized or unlawful use and against their loss, destruction or damage incidental, doing everything possible to protect them and keep them in a secure manner.WHAT PERSONAL DATA WE SHARE WITH THIRD PARTIES

Does not provide for transfer of data except in those cases in which there is a legal obligation or communication required to be able to provide you with the service requested properly. There is No forecast data transfers international.

Privacy policy

PRIVACY POLICY OF THE WEBSITE

We are a company in which the transparency of information is essential to establish a relationship of trust with the people who make up our project and with our suppliers and customers, being the protection of the personal data of the people who rely on us of vital importance, so we want through this privacy policy to inform you of how to collect, and how we handle or use such data.

In this privacy policy establishes the foundation on which the company treats personal data that you voluntarily we provide our users through the web page.

This policy will always apply when you provide data to the company, which will be responsible for your data (Responsible for the Data Processing), and through any of the contact forms or subscription where you collect personal data (name, email, etc.).

WHAT WE PROMISE

 • To respect the privacy of our users and to process the personal data with the consent of the same.
 • To treat the personal data that strictly need to provide the service requested, and treat them in a secure and confidential way, taking the necessary measures to prevent unauthorized access and the misuse of the same.
 • Not to use the personal data for the purposes for which we have not previously obtained the consent.
 • Do not give personal data to third parties nor share them.
 • To retain the personal data for the time strictly necessary for the specific purpose for which they have been provided.

 

WHO IS RESPONSIBLE FOR S US PERSONAL DATA

The name of the company

NEBARI ESTUDI, SL

VAT number

B66700832

Postal address

STREET CONSTITUCIO, 79 LOCAL 2, 08014, BARCELONA

 

WHAT IS A PERSONAL DATA AND THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

A personal data is any information about an identified or identifiable natural person. It is considered natural person identifiable information by any person, the identity of which can be determined directly or indirectly, in particular by an identifier such as a name, an identification number, location data, an identifier in line or one or more characteristic elements of the identity of physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social of this person. 

Furthermore, the treatment of personal data means any operation or set of operations performed on personal data or sets of personal data, whether by automated procedures or not, as the collection, registration, organization, structuring, conservation, adaptation or modification, extraction, consultation, use, communication by transmission, diffusion or any other form of authorization to access, acaro or interconnection, limitation, deletion or destruction.

 

WHAT ARE THE TREATMENTS WE CARRY OUT ON THEIR PERSONAL DATA AND FOR WHAT PURPOSES

 • Request for information by the user

Manage the request for information submitted by the user through the contact form and/or the e-mail address, postal address and/or telephone number provided through the website. 


 • Subscription to newsletter

To manage your subscription to the shipping of the newsletter 


 • Work with us via the shipping of the curriculum

Management of CV received via the form available on the website. As well as the videos in the presentation attached to the application. 


 • High and access to the user profile

Management of the high and the access to the user portal using the appropriate user account and password. 


 • Management of comments in the blog.

To manage the sending and receiving of the comments that the user has posted in the blog.

 

WHAT PERSONAL DATA GRASP

Through our website we may collect personal data for various purposes:

 • Request for information by the user

Captarem your name, email address, phone number, as well as the personal data that we have provided on the occasion of the query posed.


 • Subscription to newsletter

Captaremos su dirección de correo electrónico.


 • Working with us by sending curriculum vitae 

Captarem your first and last name, email address, phone number, work experience and academic, as well as any other additional information you have included on your CV. Also, captarem your image using the video presentation that we have provided. 


 • High and access to the user profile

E-mail address and password, as well as any other information that has been provided with the aim of creating the account or profile.


 • Management of comments in the blog.

Any data that you have provided when you post the relevant comments. 

 

Depending on the purpose for which you provide the data, will be required for the data strictly necessary. 

It is important that the user be aware of the data which it provides and the purpose for which it does because at the moment that are provided, you agree that we collect, store and use these data for the purpose required, and may at any time withdraw the consent given for the extra appropriate feel of the consent of the interested party, the legal basis and legitimacy for the processing of your personal data.

WHAT IS THE LEGITIMATION FOR The PROCESSING OF PERSONAL DATA

In accordance with the regulations in force regarding the protection of data, we need a basis of legitimation for the processing of your personal data. The basis of legitimacy is the consent. 

WHAT RIGHTS ABOUT THE PERSONAL DATA PROVIDED

As a user, you can exercise the following rights: 

 • Right of access: You have the right to obtain from the company confirmation if they are trying to or not their personal data, and if appropriate, what data is.
 • Right to rectification: Has the right to get to the part of NEBARI ESTUDI, SL., the rectification of the personal data is inaccurate you concerneixin. In the request for rectification must indicate the data you want to modify.
 • Right of opposition: You have the right to oppose in any moment, for reasons related to your particular situation, to the fact that personal data that you concerneixin are subject to a processing based on the legitimate interest of the company. In this case, the company will cease to process the personal data, unless acreditem reasons legitimate imperiosos for the treatment prevail over your interests, rights and freedoms, or for the formulation, exercise or defense of claims.
 • Right of suppression: Has the right to get to the part of NEBARI ESTUDI, SL. the deletion of the personal data that we concerneixin.
 • The right to the portability of the data: Has the right to the fact that the company transfer your personal data to another controller. Only it is possible to exercise this right when the treatment is based on the execution of a contract or your consent, and the processing is carried out by automated means.
 • Right to limitation of processing: Has the right to ask us to suspend the processing of your data when: impugni the accuracy of the data, while NEBARI ESTUDI, SL. verify this accuracy; exercising the right of opposition to the processing of your data, while it verifies if the reasons legitimate NEBARI ESTUDI, SL. prevail over his as interested.

At any time, you can exercise these Rights by writing and accrediting your personality directed to the controller at the address above, or via the e-mail address: [email protected].

In addition, you can submit a complaint to the supervisory authority, in this case, the Spanish Agency of Protection of Data, if it considers that the processing of personal data violates applicable law.

SECURITY AND STORAGE OF DATA

We will keep the data for the time strictly necessary for the provision of the service requested and as long as the owner does not request its elimination, adopting the appropriate measures of a technical and organizational against the unauthorized or unlawful use and against their loss, destruction or damage incidental, doing everything possible to protect them and keep them in a secure manner.WHAT PERSONAL DATA WE SHARE WITH THIRD PARTIES

Does not provide for transfer of data except in those cases in which there is a legal obligation or communication required to be able to provide you with the service requested properly. There is No forecast data transfers international.

Policy of coockies

FIRST LAYER 

 • *In the event that the web site uses "cookies" own purposes exclusively technical, that is to say, only for the correct functioning of the website, will be included in the baner the following legend:

 

We use cookies own purpose, technique, does not collect or share personal data of the users. Click HEREfor more information about the Policy of Cookies. 

ACCEPT COOKIES DECLINE COOKIES

 • *In the event that the web site uses cookies and third party cookies for purposes exclusively technical, that is to say, only for the correct functioning of the website, will be included in the banner, the following legend:

 

We use cookies own and third-party with an exclusively technical. Click HEREfor more information about the Policy of Cookies. 

ACCEPT COOKIES DECLINE COOKIES

 • *In the event that the web site uses cookies and third party cookies for technical and personalization, to be included in the banner, the following legend:

 

We use cookies and third party cookies for technical and personalization. Click HERE, for more information about the Policy of Cookies. 

ACCEPT COOKIES DECLINE COOKIES

 • *In the event that the web site uses cookies and third party cookies for technical, customization, analytical and advertising limited, it will include the following legend:

 

We use cookies and third party cookies for technical, customization, analytical and to show you advertising related to your preferences through the analysis limited to the habits of navigation. Click HERE for more information about the Policy of Cookies. You can accept all cookies by pressing the “Ok” button or configure or reject their use by pressing “Configure”.

ACCEPT COOKIES CONFIGURE COOKIES

 • *In the event that the web site uses cookies and third party cookies for technical, customization, analytical and advertising personalized/behavioral, it will include the following legend:

 

We use cookies and third party cookies for technical, customization, analytical and to show you advertising personalized to a profile drawn up from your browsing habits (for example, pages visited). Click HERE for more information about the Policy of Cookies. You can accept all cookies by pressing the “Ok” button or configure or reject their use by pressing “Configure”.

ACCEPT COOKIES CONFIGURE COOKIES

 

*CONFIGURE COOKIES: For the last two cases above, click configure cookies, please see the following drop-down. The user may select the cookies in particular that you want to allow.

SETTINGS OF COOKIES:

 • Cookies techniques: ACCEPT REJECT
 • Are necessary for the proper functioning of the website.
 • Allow the communication of data, identify the session, access parts of restricted access, complete and submit a contact form, etc.


 • Cookies customization: ACCEPT REJECT
 • Allow you to specify or customize some characteristics of the general options. For example, set the language, locale, or the type of browser.


 • Cookies analysis: ACCEPT REJECT
 • Allow us to better understand the preferences of users on our website and thus make improvements. 
 • Grasp anonymous information about your use of our website.


 • Cookies advertising: ACCEPT REJECT
 • Allow us to show you advertising which may be of interest to you.
 • Show ads targeted to you anonymously.


 • Cookies behavioral advertising: ACCEPT REJECT*only for the case 5
 • Allow us to show you advertising personalized to a profile drawn up from your browsing habits, creating a profile of your preferences as a user.

 

SECOND LAYER: 

WHAT IS A COOKIE?

This website uses cookies and/or similar technologies that store and retrieve information when you browse. In general, these technologies can be used for many different purposes, such as, for example, to recognize you as a user, obtain information about your browsing habits or personalitzes the way in which content is displayed. The specific uses that we make of these technologies are described below. 

WHO USES THE INFORMATION FROM COOKIES?

The name of the company

NEBARI ESTUDI, SL

VAT number

B66700832

Postal address

STREET CONSTITUCIO, 79 LOCAL 2, 08014, BARCELONA

 

WHAT TYPES OF COOKIES EXIST?

Cookies can be classified, by virtue of their characteristics, within several categories.

 • According to the entity that manages:


 • Cookies own: those that are sent to your computer and are managed exclusively by us for the better functioning of the website.


 • Third party Cookies: those that are sent to your computer and are not managed by us but by a third entity. 

 

 • According to the period of time that remain activated: 


 • Session Cookies: This type of cookies to raise money and store data only while the User accesses the website. 


 • Cookies and persistent: Through this type of cookies, the data are still stored and can be accessed and processed during a period defined by the head of the cookie, and can range from a few minutes to several years.


 • According to the order:


 • Cookies techniques: those that allow the user navigation through the website, platform or application and use the different options or services that it offers, such as, for example, control traffic and data communication, identify the session, access parts of restricted access, remember the elements that make up an order, perform the purchase process of an order, make the request for registration or participation in an event, use security elements during navigation, store contents for dissemination of videos or sound or share content through social networks.


 • Cookies customization: those that allow the user to access the service with some features of a general nature predefined, such as for example, the language, the locale from which you access the service, etc. 


 • Cookies of analysis: Are those that allow the responsible for them, monitoring and analysis of the behaviour of users of the websites to which they are linked. The information collected through this type of cookies is used in measuring the activity of web sites, application or platform and for the elaboration of profiles of user navigation of these sites, applications and platforms, in order to introduce improvements in function of the analysis of the data of use made by the users of the service.


 • Cookies advertising: Are those that allow the management, in the most effective way possible, of the advertising spaces that, if applicable, is included in the website, application or platform from which provides the service requested based on criteria such as the content edited or the frequency in which the ads are shown.


 • Cookies behavioral advertising: Are those that allow the management, in the most effective way possible, of the advertising spaces that, if applicable, the editor has included on its webpage, application or platform from which provides the service requested. These cookies store information user behavior obtained through the continuous observation of their browsing habits, allowing develop a specific profile to show advertising in function of the same.

 

WHAT TYPES OF COOKIES USE THIS SITE?

 

Below, specifies the cookies, in particular used in the website:

 

Name

Type (technical, customization, analysis or advertising)

Duration

Purpose

Own/Third-Party

*Identification of the third party (the link to the Policy, Cookies of third party)

     
     
     
     
     
     

 

This table may be updated in accordance with the cookies used at any time. T’ advise you to consult our privacy Policy and Cookies on a regular basis. 

 

ARE MADE TRANFERÈNCIESS OF DATA TO THIRD COUNTRIES?

You can inform yourself of the transfers to third countries, if any, made by the third parties identified in this policy of cookies, in its corresponding policies (See the links provided in the table above, to the section cookies of third parties).

HOW TO DISABLE AND BLOQUAR COOKIES? 

T’ inform you that, in any case, you can disable or block cookies by activating the settings of your browser, permitiéndoti reject the installation of all or some cookies. In case you do not allow the installation of cookies, it is possible that you may not be able to access some of the functionality of this website, and therefore, your experience as a user of the website may be less satisfactory.

You can allow, block or delete the cookies installed on your computer by configuring the browser options installed on your computer. For more information on how to adjust your settings for cookies on the following browsers, it refer to the registration link:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

Opera

 

WHAT RIGHTS HAS THE S ON THE PERSONAL DATA PROVIDED?

As a user, you can exercise the following rights: 

 • Right of access: you Have the right to obtain from the company confirmation if they are trying to or not your personal data to, and if this is the case, what data is.
 • Right of rectification: you Have the right to obtain from the company the rectification of the personal data is inaccurate that will affect them. In the application of rectification you have d’ to specify the data that you want to modify.
 • Right of opposition: you Have the right to object to you at any time, for reasons related to your particular situation, to the fact that personal data that you concerneixin are subject to a processing based on the legitimate interest of the company. In this case, the company will cease to process the personal data, unless acreditem reasons legitimate imperiosos for the processing that prevail sachet you interests, rights and freedoms, or for the formulation, exercise or defense of claims.
 • Right of deletion: you Have the right to get to the part of the company, the deletion of the personal data that you concerneixin..
 • The right to the portability of data: you Have the right to the fact that the company transfer your personal data to another controller. It is only possible to exercise this right when the treatment is based on the execution of a contract or your consent, and the processing is carried out by automated means..
 • Right to the limitation of the treatment: you Have the right to ask us to suspend the processing of your data when: impugnes the accuracy of the data, while the company verifies this accuracy; you have exercised the right of opposition to the processing of your data, while it verifies if the reasons legitimate and the company prevail over your as interested.
 • Right not to be subject to individual decisions automated, including the preparation of profiles: You have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including the preparation of profiles, which produces legal effects or you affects you significantly in a similar way.

 

At any time, you can exercise these Rights by writing and accrediting your personality led to NEBARI ESTUDI, SL, with postal address at Av. 305, N. º 5, Local 1, 08860, Castelldefels, Barcelona

In addition, you will be able to submit a complaint to the supervisory authority, in this case, the Spanish Agency of Protection of Data, if you consider that the processing of personal data violates applicable law.

Notice

In compliance with Law 34/2002, of 11 July, on Services of the Information Society and Electronic Commerce (LSSI-CE), the company informs you that it is the owner of the website. In accordance with the requirement of article 10 of the aforementioned Law, reports the following data: 

The owner of this website is: 

The name of the company

NEBARI ESTUDI, SL

VAT number

B66700832

Postal address

STREET CONSTITUCIO, 79 LOCAL 2, 08014, BARCELONA

Number of registration 

Number inscripción

USERS

The access and/or use of the portal attributes the condition of USER, who accepts, from such access and/or use, the General Conditions of Use here reflected. The aforementioned Conditions will be applicable regardless of the General Conditions of Contract that may be binding.

USE OF THE PORTAL

The web page provides access to a multitude of information, services, programs or data (hereinafter, “the contents”) in Internet belonging to NEBARI ESTUDI, SL or its licensors to which the USER may have access. The USER assumes responsibility for the use of the website. This responsibility extends to the record that was required to access certain services or contents.

In this registry, the USER will be responsible for providing truthful and legal information. As a result of this registration, the USER can provide a password which will be responsible, pledging to make diligent use and confidentiality of the same. The USER undertakes to make appropriate use of content and services NEBARI ESTUDI, SL offers through its portal and with an example but not limited to, not to use them for: 

 • engaging in illicit activities, illegal or contrary to good faith and public order
 • disseminate content or propaganda of a racist, xenophobic, pornographic-illegal, apology of terrorism or user agrees not against human rights
 • cause damage to the physical and logical systems of NEBARI ESTUDI, SL, its suppliers or third parties, introduce or disseminate in the network computer viruses or any other physical or logical systems that are likely to cause the damage mentioned above;
 • attempt to access and, if necessary, use the email accounts of other users and modify or manipulate their messages. NEBARI ESTUDI, SL reserves the right to withdraw all those comments and contributions that violate respect for the dignity of the person, which are discriminatory, xenophobic, racist, pornographic, that attempt against youth or childhood, order or public security or that, in its judgement, not were suitable for publication. In any case, NEBARI ESTUDI, SL or will be responsible for the views expressed by users through forums, chats, or other participation tools.

INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY

NEBARI ESTUDI, SL will be the owner of all the rights of intellectual and industrial property rights of its website, as well as the elements contained therein (not limited to, images, sound, audio, video, software or texts; trademarks or logos, combinations of colors, structure and design, selection of materials used, computer programs necessary for its operation, access and use, etc.).

All rights reserved. By virtue of the provisions of articles 8 and 32.1, second paragraph, of the Law of Intellectual Property are expressly prohibited the reproduction, distribution and public communication, including its modality of making available, of all or part of the contents of this web page, for commercial purposes, in any support and by any technical media, without the consent of NEBARI ESTUDI, SL The USER undertakes to respect the rights of Intellectual and Industrial Property owned by NEBARI ESTUDI, SL you Can visualize the elements of the portal and even print them, copy them and store them on the hard drive of your computer or in any other physical support provided is solely and exclusively for your personal and private use. The USER must refrain from deleting, altering, evading or manipulating any protection device or security system that was installed on the pages of NEBARI ESTUDI, SL

EXCLUSION OF GUARANTEES AND RESPONSIBILITY

NEBARI ESTUDI, SL is not responsible, in any case, for damages of any nature that may cause but not limited to: errors or omissions in the contents, lack of availability of the portal or the transmission virus or malicious or harmful programs in the contents, despite having adopted all the necessary technological measures to avoid it.

MODIFICATIONS

NEBARI ESTUDI, SL reserves the right to carry out without prior notice the modifications it deems appropriate in its portal, being able to change, delete or add both the contents and services provided through the same as the way in which these appear presented or located in its portal.

LINKS

In the case that the website had links or hyperlinks made by other Internet sites, NEBARI ESTUDI, SL does not exercise any control over such sites and content. In any case NEBARI ESTUDI, SL assume any responsibility for the contents of any link belonging to an outside website, nor guarantee the technical availability, quality, reliability, accuracy, amplitude, veracity, validity and constitutionality of any material or information contained in any such hyperlinks or other Internet sites.

Moreover, the inclusion of these external connections will not imply any type of association, merger or participation with the entities connected.

RIGHT Of EXCLUSION

NEBARI ESTUDI, SL reserves the right to deny or withdraw access to the portal and/or the services offered without prior notice, at the request of its own or of a third party, to those users who violate these Condicionis and conditions of Use.

GENERAL information

NEBARI ESTUDI, SL will pursue the breach of these conditions, as well as any improper use of its portal exercising all civil and criminal actions that it can correspond in law.

MODIFICATION OF THE PRESENT CONDITIONS AND DURATION

NEBARI ESTUDI, SL may modify at any time the conditions here certain, being duly published as here they appear.

The validity of the aforementioned conditions will depend on their exposure and will be valid until they are modified by other duly published.

APPLICABLE LEGISLATION AND JURISDICTION

The relationship between NEBARI ESTUDI, SL and the USER will be governed by current Spanish regulations and any controversy will be submitted to the Courts and tribunals of the city previously indicated.

Skip to content